صنایع غذایی اصالت، برگزار کننده اولین چالش تند خوری در ایران