ویلبر اسکویل (Wilbur Scoville) کیست؟

کشک اصالت
معجزات کشک در طب سنتی، از دیرباز تا امروز!
1401/04/29
واحد سنجش تندی انواع فلفل تند اسکویل
اسکویل واحد سنجش تندی انواع فلفل چیست؟
1401/04/29